Obchodní podmínky pro e-shop


Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).


Definice

V těchto Obchodních podmínkách.

 • „E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy https://www.alianas.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
 • „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
 • „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží
 • „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 • „Provozovatel“ znamená paní Alice Heinzová, IČO: 09642498, s místem podnikání Tř.
  Osvobození 1767, Karviná 6;
 • „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
 • „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
 • „Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 • „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop
 • „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena
  Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
 • „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;


Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

 • Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.
 • Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
 • V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
 • Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
 • V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
 • Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
 • Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Bratranců Veverkových 2815, Karviná 8.
 • Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  a o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  b o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
  c o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
 • Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
 • Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy alianasgold@gmail.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.


Proces uzavření Smlouvy

 • Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Objednat si“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
 • Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Objednat si“.
 • Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
 • Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
 • Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
 • Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
 • Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

Kupní smlouva

 • Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
 • Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
 • Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
 • Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
 • Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
 • Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
 • Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
 • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
 • V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
 • Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
 • Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
 • Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v ve lhůtě uvedené u daného Zboží v uživatelském rozhraní E-shopu; pokud je předmětem Kupní smlouvy více druhů Zboží, které je doručováno současně, platí lhůta nejdelší.
 • Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
 • Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
 • Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
 • Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
 • Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
 • Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
 • Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
 • Pokud si zákazník skrze komunikace přes Instagram, Facebook, Telefonicky či e-mailem objedná naskladněný šperk, kdy pouze složí zálohu a následně nedoplatí zbylou částku do celkové ceny již objednaného šperku, nemá nárok na vrácení již složené zálohy. Zálohu lze převést jako voucher pro uplatnění na e-shopu Alianas.cz.
 • Pokud si zákazník skrze komunikace přes Instagram, Facebook, Telefonicky či e-mailem objedná šperk na zakázku, kdy složí pouze zálohu a následně nedoplatí zbylou částku do celkové ceny již objednaného šperku, nemá nárok na již složené vrácení zálohy.
 • Pokud si zákazník skrze komunikace přes Instagram, Facebook, Telefonicky či e-mailem objedná šperk na zakázku, kde odsouhlasí finální návrh skrze Instagram, Facebook, Telefonem či e-mailem, po výrobě šperku již nemá nárok na vrácení peněz či bezplatnou úpravu zakázkového šperku. Pouze případě obdržení poškozeného šperku přebíráme zodpovědnost.
 • Pokud si zákazník skrze komunikace přes Instagram, Facebook, Telefonicky či e-mailem objedná grillz, jedná se o zakázkovou výrobu. Pokud grillz perfektně sedí na odlitek zaslaný zákazníkem, již nadále nepřebíráme zodpovědnost za grillz. Zodpovědnost přebíráme pouze tehdy, kdy zákazník obdrží poškozený šperk.
 • Na zakoupený šperk ze zlata ryzosti 585/1000, který se vyrobil na zakázku se již nevztahuje záruka v případě mechanického poškození, odcizení či ztrátě.
 • Na zakoupený zlacený šperk vyroben ze stříbra 925/1000 zlacen zlatem ryzosti 585/1000 se již nevztahuje záruka v případě mechanického poškození, odcizení, ztrátě či ztrátě povrchového zlacení.
 • Na zakoupený šperk ze stříbra ryzosti 925/1000 (nerhodiovaný), se již nevztahuje záruka v případě mechanického poškození, odcizení či ztrátě. Záruka se na šperk nevztahuje ani pokud šperk zoxiduje do černa
 • V případě zakoupení zlaceného šperku zákazník souhlasí s rizikem, že zlacení se časem vytrácí.
 • V případě zakoupení zlaceného šperku je zákazník obeznámen, že zlacený šperk se nesmí dostat do kontaktu s vodou a nesmí již být na denním přímém kontaktu s kůží.